Sakrament Małżeństwa

Małżeństwo to przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz na rodzenie i wychowywanie potomstwa. Zawierane między ochrzczonymi zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Sakrament małżeństwa udziela łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność na drodze do życia wiecznego. Ponieważ małżeństwo jest w Kościele stanem publicznym, dlatego powinno być zawierane publicznie w ramach celebracji liturgicznej i wobec zgromadzenia wiernych.

Do istotnych cech małżeństwa należy:

– jedność,

– nierozerwalność,

– otwartość na przyjęcie dzieci.

Chrześcijański dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują nauczanie wiary, i dlatego słusznie nazywa się go „Kościołem domowym”, wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej.

 

Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa

Narzeczeni winni zgłosić się do kancelarii odpowiednio wcześniej przed ślubem, aby zarezerwować termin zawarcia Sakramentu Małżeństwa oraz pobrać karty uczestnictwa w kursie przedmałżeńskim (więcej informacji o takich kursach poniżej).

Niecałe trzy miesiące przed datą ślubu narzeczeni powinni zgłosić sie do kancelarii parafialnej celem spisania protokołu przedślubnego. Narzeczeni przynoszą ze sobą:

– metryki Chrztu świętego (pobrane w parafii chrztu; dokument jest ważny sześć miesięcy),

– dowody osobiste,

– zaświadczenie (3 egzemplarze) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa pobrane z Urzędu Stanu Cywilnego (dotyczy ślubu konkordatowego; dokument jest ważny sześć miesięcy),

– świadectwa katechizacji z ostatniej ukończonej klasy,

– przypomnieć sobie datę i parafię Pierwszej Komunii świętej,

– świadectwo Bierzmowania (jeżeli nie jest ono odnotowane na metryce Chrztu świętego),

 

Po przedstawieniu powyższych dokumentów w parafii narzeczonej lub narzeczonego, spisany zostaje protokół kanoniczny i dane osobowe do zapowiedzi. Każde zamierzone małżeństwo należy podać do publicznej wiadomości, czyli wygłosić właśnie zapowiedzi, nie tylko z tej racji, że wierni są w sumieniu obowiązani wyjawić znane im przeszkody, ale także dlatego, że małżeństwo winno być faktem znanym wspólnocie parafialnej, do której należą narzeczeni.

 

Należy bezpośrednio po tym zgłoszeniu odbyć spowiedź świętą przygotowującą do sakramentu małżeństwa (na początku spowiedzi należy powiedzieć iż jest to pierwsza spowiedź przedślubna):

– pierwszy raz na początku trzymiesięcznego okresu przygotowania do ślubu,

– drugi raz tuż przed ślubem.

Do spisania aktu ślubu potrzebne są dane świadków ślubu (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania). Godną rzeczą jest, aby ci, którzy zostali wybrani na świadków, wcześniej odbyli również sakramentalną spowiedź, aby w czystości swego serca mogli towarzyszyć tym, przez których zostali wybrani.